Biblioteka ciągle w grze- konkurs

Regulamin konkursu : „Ziemia dobrzyńska-edukacyjna gra planszowa”

1. Organizatorem konkursu „Ziemia dobrzyńska-edukacyjna gra planszowa” jest Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, prace mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby).

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie gry planszowej, wykorzystującej informacje dotyczące historii, literatury, przyrody, turystyki ziemi dobrzyńskiej lub jej wybranego obszaru.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie gry planszowej dowolną techniką.

5. Format pracy nie może być mniejszy niż A-3.

6. Praca powinna zawierać dodatkowo:

-reguły oraz indywidualną nazwę gry ,

-nazwę szkoły ( dane dodadkowe: imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ),

-imię, nazwisko, wiek i adres autora, autorów pracy,

-zgodę rodzica na udział i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Biblioteka Publiczna, ul Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

8. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej (podział na kategorie wiekowe odbędzie się po nadesłaniu prac uczestników).

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich publicznej ekspozycji.

11. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 54-253-05-43.

13. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych mija – 08.05.2012 roku (Dzień Bibliotek).

14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca czerwca.

15.Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biblioteka.dobrzyn.pl.

W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZACHECAMY DO KORZYSTANIA Z POMOCY ZBIORÓW REGIONALNYCH NASZEJ CZYTELNI.

Wyrażenie zgody rodzica:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko dziecko, szkła, klasa)

w konkursie dotyczącym : Ziemia dobrzyńska-edukacyjna gra planszowa organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dobrzyniu nad Wisłą.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 1997 r. Nr 133 poz.883).

…………………………………………………… (data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)